Câu hỏi: Yếu tố chủ yếu tác động đến sự đa dạng của đối tượng thủy sản nuôi trồng ở nước ta hiện là

Câu hỏi: Yếu tố chủ yếu tác động đến sự đa dạng của đối tượng thủy sản nuôi trồng ở nước ta hiện là
A. diện tích mặt nước nuôi trồng ngày càng được mở rộng.
B. điều kiện nuôi trồng khác nhau giữa các vùng miền.
C. khí hậu, địa hình nước ta có sự phân hóa đa dạng.
D. nhu cầu của các thị trường trong nước và quốc tế.

Gợi ý câu trả lời

D Yếu tố chủ yếu tác động đến sự đa dạng của đối tượng thủy sản nuôi trồng ở nước ta hiện là nhu cầu đa dạng của các thị trường trong nước và quốc tế.

Author: Cô Minh Anh