Câu hỏi: Yếu tố đóng vai trò quyết định trong nền kinh tế trí thức là

Câu hỏi: Yếu tố đóng vai trò quyết định trong nền kinh tế trí thức là
A. Giáo dục và văn hóa bản sắc dân tộc.
B. Văn hóa dân tộc và công nghệ.
C. Công nghệ thông tin và truyền thông.
D. Vốn đầu tư và thị trường tiêu thụ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Yếu tố Công nghệ thông tin và truyền thông đóng vai trò quyết định nhất.

Author: Cô Minh Anh