Câu hỏi: Yếu tố nào sau đây thường quyết định việc hình thành các vùng chuyên môn hóa?

Câu hỏi: Yếu tố nào sau đây thường quyết định việc hình thành các vùng chuyên môn hóa?
A. Dân cư.
B. Các quan hệ ruộng đất.
C. Tiến bộ khoa học kỹ thuật.
D. Thị trường tiêu thụ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Yếu tố thường quyết định việc hình thành các vùng chuyên môn hóa là thị trường tiêu thụ.

Author: Cô Minh Anh