Câu hỏi: Yếu tố tạo thuận lợi để Liên Bang Nga tiếp thu thành tựu khoa học – kĩ thuật của thế giới là

Câu hỏi: Yếu tố tạo thuận lợi để Liên Bang Nga tiếp thu thành tựu khoa học – kĩ thuật của thế giới là
A. lực lượng lao động dồi dào.
B. nền kinh tế năng động.
C. trình độ dân trí cao.
D. tỉ lệ dân thành thị cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/64, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh