Câu hỏi:Các khu vực có lượng mưa dưới 200 mm là

Câu hỏi:Các khu vực có lượng mưa dưới 200 mm là
A. Tây Á, Đông Nam Á, Bắc Phi.
B. Tây Á, Trung Á, Bắc Phi.
C. Tây Á, Bắc Mĩ, Nam Phi.
D. Trung Á, Bắc Mĩ, Nam Phi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích:
B1. Quan sát bảng chú giải để nhận biết kí hiệu lượng mưa < 200 mm
B2. Các khu vực có lượng mưa < 200 mm là Tây Á, Trung Á, Bắc Phi.

Author: Cô Minh Anh