Câu hỏi:Cho câu tục ngữ sau: “Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng / Ngày tháng mười, chưa cười đã tối”. Câu tục ngữ trên thể hiện hệ quả nào của chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất?

Câu hỏi:Cho câu tục ngữ sau: “Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng / Ngày tháng mười, chưa cười đã tối”. Câu tục ngữ trên thể hiện hệ quả nào của chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất?
A. Hiện tượng mặt trời lên thiên đỉnh.
B. Các mùa trong năm.
C. Ngày, đêm luân phiên nhau.
D. Ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Nước ta nằm ở Bắc bán cầu, vì vậy câu tục ngữ trên chỉ đúng với các địa điểm cùng nằm ở Bắc bán cầu như Việt Nam.
– Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng -> tháng 5 là thời gian mùa nóng ở Bắc bán cầu nên có ngày dài đêm ngắn (mặt trời mọc sớm và lăn muộn).
– Ngày tháng mười, chưa cười đã tối -> tháng 10 là thời gian mùa lạnh ở Bắc bán cầu nên có ngày ngắn đêm dài (mặt trời mọc muộn và lặn sớm).
Như vậy, câu tục ngữ phản ánh hiện tượng ngày đêm dàu ngắn khác nhau theo mùa ở bán cầu Bắc.

Author: Cô Minh Anh