Câu hỏi:Cơ sở phân chia thành các loại phép chiếu: phương vị, hình nón, hình trụ là

Câu hỏi:Cơ sở phân chia thành các loại phép chiếu: phương vị, hình nón, hình trụ là
A. Do vị trí lãnh thổ cần thể hiện.
B. Do hình dạng mặt chiếu.
C. Do vị trí tiếp xúc mặt chiếu.
D. Do đặc điểm lưới chiếu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/5, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh