Câu hỏi:Khử hoàn toàn 4,72 gam hỗn hợp Fe$_{3}$O$_{4}$; Fe$_{2}$O$_{3}$ và CuO cần dùng 1,792 lít khí H$_{2}$ đktc. Tổng khối lượng kim loại thu được sau phản ứng là:

Câu hỏi:Khử hoàn toàn 4,72 gam hỗn hợp Fe$_{3}$O$_{4}$; Fe$_{2}$O$_{3}$ và CuO cần dùng 1,792 lít khí H$_{2}$ đktc. Tổng khối lượng kim loại thu được sau phản ứng là:
A. 3,73 g
B. 3,6 g
C. 3,65 g
D. 3,44 g

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh