Câu hỏi:Phép chiếu phương vị đứng có đặc điểm lưới chiếu

Câu hỏi:Phép chiếu phương vị đứng có đặc điểm lưới chiếu
A. Vĩ tuyến là những vòng tròn đồng tâm, kinh tuyến là những đường thẳng.
B. Vĩ tuyến là những vòng tròn đồng tâm, kinh tuyến là những đường thẳng đồng quy ở cực.
C. Vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm, kinh tuyến là đường thẳng đồng quy ở cực.
D. Vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm, kinh tuyến là đường cong đồng quy ở cực.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/5, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh