Câu hỏi:Trong phép chiếu phương vị đứng mặt chiếu tiếp xúc với địa cầu ở vị trí:

Câu hỏi:Trong phép chiếu phương vị đứng mặt chiếu tiếp xúc với địa cầu ở vị trí:
A. Cực.
B. Vòng cực.
C. Chí tuyến.
D. Xích đạo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/6, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh