Câu hỏi:Ý nào sau đây không đúng với dân cư Hoa Kì?

Câu hỏi:Ý nào sau đây không đúng với dân cư Hoa Kì?
A. Số dân đứng thứ ba thế giới
B. Dân số ăng nhanh, một phần quan trọng là do nhập cư
C. Dân nhập cư đa số là người Châu Á
D. Dân nhập cư Mĩ La tinh nhập cư nhiều vào Hoa Kì

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục III, SGK/39 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh