Danh mục: Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Nhiều hơn, ít hơn

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Con nhận biết được khái niệm nhiều hơn, ít hơn, hơn, kém thông qua hình ảnh và các đồ…

Continue Reading Nhiều hơn, ít hơn
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết và phân biệt được hình vuông, hình tròn, hình tam giác. – Đọc đúng tên với hình…

Continue Reading Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Các số 1, 2, 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có  đồ vật. – Đọc, viết được các chữ số –…

Continue Reading Các số 1, 2, 3
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Các số 1, 2, 3, 4, 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có từ  \(1\) đến \(5\) đồ vật. – Đọc, viết được…

Continue Reading Các số 1, 2, 3, 4, 5
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; =

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết so sánh số lượng, sử dụng từ “bé hơn”, “lớn hơn” hoặc “bằng”  và các  dấu “<; >;…

Continue Reading Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu ; =
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Số 6

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết \(5\) thêm một được ${\bf{6}}$ và viết được số ${\bf{6}}$ – Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$ đến ${\bf{6}}$,…

Continue Reading Số 6
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Số 7

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết ${\bf{6}}$ thêm một được ${\bf{7}}$ và viết được số ${\bf{7}}$ – Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$ đến ${\bf{7}}$, vị trí của các số trong dãy số….

Continue Reading Số 7
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Số 8

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết ${\bf{7}}$ thêm một được ${\bf{8}}$ và viết được số ${\bf{8}}$ – Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$,  đến ${\bf{8}}$, vị trí của các số trong dãy…

Continue Reading Số 8
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Số 9

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết ${\bf{8}}$ thêm một được ${\bf{9}}$ và viết được số ${\bf{9}}$ – Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$  đến ${\bf{9}}$, vị trí của các số trong dãy số….

Continue Reading Số 9
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Số 0

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đọc, đếm được từ ${\bf{0}}$,  đến ${\bf{9}}$, viết số ${\bf{0}}$, vị trí của số ${\bf{0}}$ trong dãy số. – So sánh số ${\bf{0}}$ với các số…

Continue Reading Số 0