Danh mục: Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

Posted in Giải toán lớp 1 Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

Điểm. Đoạn thẳng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết được hình dạng của điểm, đoạn thẳng. – Đọc tên điểm, đoạn thẳng. – Cách kẻ một đoạn…

Continue Reading Điểm. Đoạn thẳng
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

Độ dài đoạn thẳng – Thực hành đo độ dài đoạn thẳng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Hiểu khái niệm dài hơn, ngắn hơn của đoạn thẳng. – So sánh hai đoạn thẳng. – Đo độ…

Continue Reading Độ dài đoạn thẳng – Thực hành đo độ dài đoạn thẳng
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

Một chục. Tia số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết ban đầu về một chục và mối quan hệ chục – đơn vị: – Tia số, đọc…

Continue Reading Một chục. Tia số
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

Mười một, mười hai

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết được cấu tạo của các số ${\bf{11}};{\bf{12}}$ gồm bao nhiêu chục và bao nhiêu đơn vị. +) Số ${\bf{11}}$ gồm ${\bf{1}}$ chục và ${\bf{1}}$ đơn…

Continue Reading Mười một, mười hai
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

Mười ba, mười bốn, mười lăm

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết được mỗi số ${\bf{13}},{\bf{14}},{\bf{15}}$ gồm một chục và một số đơn vị $\left( {{\rm{ }}{\bf{3}},{\bf{4}},{\bf{5}}{\rm{ }}} \right)$ +) Số \(13\) gồm…

Continue Reading Mười ba, mười bốn, mười lăm
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết được mỗi số ${\bf{16}},{\bf{17}},{\bf{18}},{\bf{19}}$ gồm một chục và một số đơn vị $\left( {{\rm{ }}{\bf{6}},{\bf{7}},{\bf{8}},{\bf{9}}{\rm{ }}} \right)$ +) Số \(16\) gồm…

Continue Reading Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

Hai mươi. Hai chục

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Số ${\bf{20}}$ gồm ${\bf{2}}$ chục. – Biết đọc và viết số ${\bf{20}}$. – Phân biệt được số chục với…

Continue Reading Hai mươi. Hai chục
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

Phép cộng dạng 14 + 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết làm tính cộng (không nhớ) trong phạm vi – Cộng nhẩm dạng ${\bf{14}} + {\bf{3}}$. II. CÁC DẠNG TOÁN…

Continue Reading Phép cộng dạng 14 + 3
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

Phép trừ dạng 17 -3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi ${\bf{20}}$ – Trừ nhẩm dạng ${\bf{17}} – {\bf{3}}$ II. CÁC…

Continue Reading Phép trừ dạng 17 -3
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

Phép trừ dạng 17 – 7

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi ${\bf{20}}$ – Trừ nhẩm dạng ${\bf{17}} – {\bf{7}}$ II. CÁC…

Continue Reading Phép trừ dạng 17 – 7