Danh mục: Giải toán lớp 1

Chương 1: các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

 1. Nhiều hơn, ít hơn
 2. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
 3. Các số 1, 2, 3
 4. Các số 1, 2, 3, 4, 5
 5. Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; =
 6. Số 6
 7. Số 7
 8. Số 8
 9. Số 9
 10. Số 0
 11. Số 10

Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

 1. Phép cộng trong phạm vi 3
 2. Phép cộng trong phạm vi 4
 3. Phép cộng trong phạm vi 5
 4. Số 0 trong phép cộng
 5. Phép trừ trong phạm vi 3
 6. Phép trừ trong phạm vi 4
 7. Phép trừ trong phạm vi 5
 8. Số 0 trong phép trừ
 9. Phép cộng trong phạm vi 6
 10. Phép trừ trong phạm vi 6
 11. Phép cộng trong phạm vi 7
 12. Phép trừ trong phạm vi 7
 13. Phép cộng trong phạm vi 8
 14. Phép trừ trong phạm vi 8
 15. Phép cộng trong phạm vi 9
 16. Phép trừ trong phạm vi 9
 17. Phép cộng trong phạm vi 10
 18. Phép trừ trong phạm vi 10
 19. Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

 1. Điểm. Đoạn thẳng
 2. Độ dài đoạn thẳng – Thực hành đo độ dài đoạn thẳng
 3. Một chục. Tia số
 4. Mười một, mười hai
 5. Mười ba, mười bốn, mười lăm
 6. Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
 7. Hai mươi. Hai chục
 8. Phép cộng dạng 14 + 3
 9. Phép trừ dạng 17 -3
 10. Phép trừ dạng 17 – 7
 11. Bài toán có lời văn. Giải bài toán có lời văn
 12. Xăng-ti-mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
 13. Các số tròn chục
 14. Cộng các số tròn chục
 15. Trừ các số tròn chục
 16. Điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hình
 17. Các số có hai chữ số
 18. So sánh các số có hai chữ số
 19. Bảng các số từ 1 đến 100
 20. Giải toán có lời văn (tiếp theo)

Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

 1. Phép cộng trong phạm vi 100 ( cộng không nhớ)
 2. Phép trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ)
 3. Các ngày trong tuần lễ
 4. Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
 5. Đồng hồ. Thời gian
 6. Ôn tập: Các số đến 10
 7. Ôn tập: Các số đến 100
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Số 10

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết ${\bf{9}}$ thêm ${\bf{1}}$ được ${\bf{10}}$, viết số ${\bf{10}}$ – Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$  đến ${\bf{10}}$, vị trí của số ${\bf{10}}$ trong dãy số. – So sánh các số…

Continue Reading Số 10
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép cộng trong phạm vi 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{3}}$ – Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{3}}$ và vận dụng…

Continue Reading Phép cộng trong phạm vi 3
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép cộng trong phạm vi 4

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{4}}$ – Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{4}}$ và vận dụng…

Continue Reading Phép cộng trong phạm vi 4
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép cộng trong phạm vi 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{5}}$ – Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{5}}$ và vận dụng…

Continue Reading Phép cộng trong phạm vi 5
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Số 0 trong phép cộng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Kết quả phép cộng một số với số \(0\): Số nào cộng với số ${\bf{0}}$ cũng bằng chính nó – Biểu thị tình…

Continue Reading Số 0 trong phép cộng
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép trừ trong phạm vi 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{3}}$ – Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. –…

Continue Reading Phép trừ trong phạm vi 3
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép trừ trong phạm vi 4

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{4}}$ – Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. – Biểu…

Continue Reading Phép trừ trong phạm vi 4
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép trừ trong phạm vi 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{5}}$ – Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. – Biểu…

Continue Reading Phép trừ trong phạm vi 5
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Số 0 trong phép trừ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết vai trò của số ${\bf{0}}$ trong phép trừ: +) Phép trừ hai số bằng nhau có kết quả là ${\bf{0}}$…

Continue Reading Số 0 trong phép trừ
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép cộng trong phạm vi 6

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{6}}$ – Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{6}}$…

Continue Reading Phép cộng trong phạm vi 6