Danh mục: Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép cộng trong phạm vi 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{3}}$ – Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{3}}$ và vận dụng…

Continue Reading Phép cộng trong phạm vi 3
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép cộng trong phạm vi 4

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{4}}$ – Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{4}}$ và vận dụng…

Continue Reading Phép cộng trong phạm vi 4
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép cộng trong phạm vi 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{5}}$ – Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{5}}$ và vận dụng…

Continue Reading Phép cộng trong phạm vi 5
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Số 0 trong phép cộng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Kết quả phép cộng một số với số \(0\): Số nào cộng với số ${\bf{0}}$ cũng bằng chính nó – Biểu thị tình…

Continue Reading Số 0 trong phép cộng
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép trừ trong phạm vi 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{3}}$ – Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. –…

Continue Reading Phép trừ trong phạm vi 3
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép trừ trong phạm vi 4

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{4}}$ – Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. – Biểu…

Continue Reading Phép trừ trong phạm vi 4
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép trừ trong phạm vi 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{5}}$ – Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. – Biểu…

Continue Reading Phép trừ trong phạm vi 5
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Số 0 trong phép trừ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết vai trò của số ${\bf{0}}$ trong phép trừ: +) Phép trừ hai số bằng nhau có kết quả là ${\bf{0}}$…

Continue Reading Số 0 trong phép trừ
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép cộng trong phạm vi 6

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{6}}$ – Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{6}}$…

Continue Reading Phép cộng trong phạm vi 6
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phép trừ trong phạm vi 6

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách làm tính trừ trong phạm vi ${\bf{6}}$ – Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và…

Continue Reading Phép trừ trong phạm vi 6