Danh mục: Giải toán lớp 10

Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

 1. Mệnh đề chứa biến và áp dụng vào suy luận toán học
 2. Tập hợp
 3. Các phép toán trên tập hợp
 4. Các tập hợp số
 5. Ôn tập chương 1 toán lớp 10

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

 1. Đại cương về hàm số
 2. Hàm số bậc nhất
 3. Hàm số bậc hai
 4. Phương pháp giải các bài toán về đồ thị hàm số bậc nhất
 5. Phương pháp giải các bài toán về hàm số bậc hai
 6. Ôn tập chương 2 toán lớp 10

Chương 3: phương trình và hệ phương trình

 1. Đại cương về phương trình
 2. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
 3. Phương pháp giải một số phương trình bậc ba, bậc bốn quy về bậc nhất, bậc hai
 4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 5. Phương trình chứa căn
 6. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 7. Hệ phương trình có cấu trúc đặc biệt

Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

 1. Bất đẳng thức
 2. Đại cương về bất phương trình
 3. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
 4. Dấu của nhị thức bậc nhất
 5. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
 6. Dấu của tam thức bậc hai
 7. Bất phương trình bậc hai

Chương 5: Thống kê

 1. Các số đặc trưng trong thống kê

Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

 1. Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn
 2. Góc lượng giác và cung lượng giác
 3. Giá trị lượng giác của một góc (cung) lượng giác
 4. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt
 5. Một số công thức biến đổi lượng giác

Chương 7: Vectơ

 1. Các định nghĩa về véc tơ
 2. Tổng của hai véc tơ
 3. Hiệu của hai véc tơ
 4. Tích của một véc tơ với một số
 5. Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng
 6. Biểu thức tọa độ của các phép toán vec tơ
 7. Ôn tập chương 7 vecto

Chương 8: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ
 2. Tích vô hướng của hai véc tơ
 3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng
 4. Hệ thức lượng trong tam giác

Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 1. Một số khái niệm phương trình đường thẳng
 2. Các phương pháp viết phương trình đường thẳng
 3. Khoảng cách và góc
 4. Phương trình đường tròn
 5. Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn
 6. Elip
 7. Hypebol
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Ôn tập chương 2 toán lớp 10

I. HÀM SỐ 1. Định nghĩa Cho \(D \subset \mathbb{R},\,\,D \ne \emptyset \). Hàm số \(f\)  xác định trên $D$ là một qui tắc đặt tương ứng…

Continue Reading Ôn tập chương 2 toán lớp 10
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Đại cương về phương trình

1. Khái niệm phương trình a) Phương trình một ẩn Phương trình ẩn \(x\) là mệnh đề chứa biến có dạng $f\left( x \right) =…

Continue Reading Đại cương về phương trình
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn

1. Phương trình bậc nhất \(ax + b = 0\) +) \(a \ne 0\) thì phương trình có nghiệm duy nhất \(x = – \frac{b}{a}\)…

Continue Reading Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Phương pháp giải một số phương trình bậc ba, bậc bốn quy về bậc nhất, bậc hai

1. Phương trình trùng phương – Là phương trình có dạng \(a{x^4} + b{x^2} + c = 0\left( {a \ne 0} \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( * \right)\) –…

Continue Reading Phương pháp giải một số phương trình bậc ba, bậc bốn quy về bậc nhất, bậc hai
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

1. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức Phương pháp: – Bước 1: Đặt điều kiện xác định: +) \(\frac{{f\left( x \right)}}{{g\left( x \right)}}\) xác…

Continue Reading Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Phương trình chứa căn

1. Phương trình chứa căn cơ bản +) \(\sqrt {f\left( x \right)}  = g\left( x \right) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}g\left( x \right) \ge 0\\f\left( x \right)…

Continue Reading Phương trình chứa căn
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Cho hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: \(\left\{ \begin{array}{l}ax + by = c\\a’x + b’y…

Continue Reading Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

Hệ phương trình có cấu trúc đặc biệt

1. Hệ gồm một phương trình bậc nhất và một phương trình bậc hai Dạng tổng quát: \(\left\{ \begin{array}{l}ax + by = c\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\\d{x^2}…

Continue Reading Hệ phương trình có cấu trúc đặc biệt
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

Bất đẳng thức

1. Tính chất cơ bản của bất đẳng thức 2. Bất đẳng thức Cô – si (Cauchy) a) Với $\forall a \ge 0;{\rm{ }}b \ge 0$…

Continue Reading Bất đẳng thức
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

Đại cương về bất phương trình

1. Kiến thức cần nhớ a. Bất phương trình một ẩn – Là mệnh đề chứa biến có dạng \(f\left( x \right) < g\left( x…

Continue Reading Đại cương về bất phương trình