Danh mục: Giải toán lớp 10

Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

 1. Mệnh đề chứa biến và áp dụng vào suy luận toán học
 2. Tập hợp
 3. Các phép toán trên tập hợp
 4. Các tập hợp số
 5. Ôn tập chương 1 toán lớp 10

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

 1. Đại cương về hàm số
 2. Hàm số bậc nhất
 3. Hàm số bậc hai
 4. Phương pháp giải các bài toán về đồ thị hàm số bậc nhất
 5. Phương pháp giải các bài toán về hàm số bậc hai
 6. Ôn tập chương 2 toán lớp 10

Chương 3: phương trình và hệ phương trình

 1. Đại cương về phương trình
 2. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
 3. Phương pháp giải một số phương trình bậc ba, bậc bốn quy về bậc nhất, bậc hai
 4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 5. Phương trình chứa căn
 6. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 7. Hệ phương trình có cấu trúc đặc biệt

Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

 1. Bất đẳng thức
 2. Đại cương về bất phương trình
 3. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
 4. Dấu của nhị thức bậc nhất
 5. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
 6. Dấu của tam thức bậc hai
 7. Bất phương trình bậc hai

Chương 5: Thống kê

 1. Các số đặc trưng trong thống kê

Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

 1. Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn
 2. Góc lượng giác và cung lượng giác
 3. Giá trị lượng giác của một góc (cung) lượng giác
 4. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt
 5. Một số công thức biến đổi lượng giác

Chương 7: Vectơ

 1. Các định nghĩa về véc tơ
 2. Tổng của hai véc tơ
 3. Hiệu của hai véc tơ
 4. Tích của một véc tơ với một số
 5. Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng
 6. Biểu thức tọa độ của các phép toán vec tơ
 7. Ôn tập chương 7 vecto

Chương 8: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ
 2. Tích vô hướng của hai véc tơ
 3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng
 4. Hệ thức lượng trong tam giác

Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 1. Một số khái niệm phương trình đường thẳng
 2. Các phương pháp viết phương trình đường thẳng
 3. Khoảng cách và góc
 4. Phương trình đường tròn
 5. Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn
 6. Elip
 7. Hypebol
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn

1. Giải và biện luận bất phương trình dạng ax + b < 0 Cho bất phương trình \(ax + b < 0\,\,\,\,\left( 1 \right)\)…

Continue Reading Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

Dấu của nhị thức bậc nhất

1. Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất a) Nhị thức bậc nhất Nhị thức bậc nhất đối với $x$ là biểu thức…

Continue Reading Dấu của nhị thức bậc nhất
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn a) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn và miền nghiệm của nó. – Bất phương trình bậc…

Continue Reading Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

Dấu của tam thức bậc hai

1. Tam thức bậc hai Tam thức bậc hai (đối với \(x\)) là biểu thức dạng $a{x^2} + bx + c$. Trong đó \(a,b,c\) là…

Continue Reading Dấu của tam thức bậc hai
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

Bất phương trình bậc hai

1. Bất phương trình bậc hai – Bất phương trình bậc hai ẩn $x$ là bất phương trình dạng $a{x^2} + bx + c <…

Continue Reading Bất phương trình bậc hai
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 5: Thống kê

Các số đặc trưng trong thống kê

1. Các công thức tính phương sai Giá trị trung bình: \(\overline x = \frac{1}{n}\left( {{n_1}{x_1} + {n_2}{x_2} + … + {n_k}{x_k}} \right)\) *) Trường…

Continue Reading Các số đặc trưng trong thống kê
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn

1. Đơn vị đo góc và cung tròn a) Đơn vị độ – Đường tròn bán kính \(R\) có độ dài \(2\pi R\) và có…

Continue Reading Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

Góc lượng giác và cung lượng giác

1. Định nghĩa – Đường tròn định hướng là đường tròn có chiều di động đã được quy ước: chiều dương là ngược chiều kim…

Continue Reading Góc lượng giác và cung lượng giác
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

Giá trị lượng giác của một góc (cung) lượng giác

1. Giá trị lượng giác \(\sin ,\cos ,\tan ,\cot \) Tính chất: \(\sin \alpha ,\,\cos \alpha \) xác định với mọi giá trị của \(\alpha…

Continue Reading Giá trị lượng giác của một góc (cung) lượng giác
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt

Giá trị lượng giác của góc (cung) có liên quan đặc biệt Để nhớ nhanh các công thức trên ta nhớ câu: ” $\cos $ đối…

Continue Reading Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt