Danh mục: Giải toán lớp 10

Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

 1. Mệnh đề chứa biến và áp dụng vào suy luận toán học
 2. Tập hợp
 3. Các phép toán trên tập hợp
 4. Các tập hợp số
 5. Ôn tập chương 1 toán lớp 10

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

 1. Đại cương về hàm số
 2. Hàm số bậc nhất
 3. Hàm số bậc hai
 4. Phương pháp giải các bài toán về đồ thị hàm số bậc nhất
 5. Phương pháp giải các bài toán về hàm số bậc hai
 6. Ôn tập chương 2 toán lớp 10

Chương 3: phương trình và hệ phương trình

 1. Đại cương về phương trình
 2. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
 3. Phương pháp giải một số phương trình bậc ba, bậc bốn quy về bậc nhất, bậc hai
 4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 5. Phương trình chứa căn
 6. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 7. Hệ phương trình có cấu trúc đặc biệt

Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

 1. Bất đẳng thức
 2. Đại cương về bất phương trình
 3. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
 4. Dấu của nhị thức bậc nhất
 5. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
 6. Dấu của tam thức bậc hai
 7. Bất phương trình bậc hai

Chương 5: Thống kê

 1. Các số đặc trưng trong thống kê

Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

 1. Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn
 2. Góc lượng giác và cung lượng giác
 3. Giá trị lượng giác của một góc (cung) lượng giác
 4. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt
 5. Một số công thức biến đổi lượng giác

Chương 7: Vectơ

 1. Các định nghĩa về véc tơ
 2. Tổng của hai véc tơ
 3. Hiệu của hai véc tơ
 4. Tích của một véc tơ với một số
 5. Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng
 6. Biểu thức tọa độ của các phép toán vec tơ
 7. Ôn tập chương 7 vecto

Chương 8: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ
 2. Tích vô hướng của hai véc tơ
 3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng
 4. Hệ thức lượng trong tam giác

Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 1. Một số khái niệm phương trình đường thẳng
 2. Các phương pháp viết phương trình đường thẳng
 3. Khoảng cách và góc
 4. Phương trình đường tròn
 5. Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn
 6. Elip
 7. Hypebol
Posted in Giải toán lớp 10 chương 8: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

1. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng Cho hai vectơ \(\overrightarrow a = ({x_1};{y_1})\) và \(\overrightarrow b = ({x_2};{y_2})\). Khi đó \(\overrightarrow a…

Continue Reading Biểu thức tọa độ của tích vô hướng
Posted in Giải toán lớp 10 chương 8: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

Hệ thức lượng trong tam giác

1. Định lí côsin Trong tam giác \(ABC\) với \(BC = a,\,\,AC = b\) và \(AB = c\). Ta có : \(\begin{array}{l}{a^2} = {b^2} +…

Continue Reading Hệ thức lượng trong tam giác
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Một số khái niệm phương trình đường thẳng

1. Vectơ pháp tuyến và véc tơ chỉ phương của đường thẳng  Định nghĩa: Cho đường thẳng \(\Delta \) – Vectơ \(\overrightarrow n  \ne \overrightarrow 0…

Continue Reading Một số khái niệm phương trình đường thẳng
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Các phương pháp viết phương trình đường thẳng

1. Kiến thức cần nhớ a) Phương trình tổng quát Cho đường thẳng \(\Delta \) đi qua \({M_0}({x_0};{y_0})\) và có VTPT \(\overrightarrow n = (a;b)\)….

Continue Reading Các phương pháp viết phương trình đường thẳng
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Khoảng cách và góc

1. Góc giữa hai đường thẳng Cho hai đường thẳng ${\Delta _1}:{a_1}x + {b_1}y + {c_1} = 0$ có VTPT \(\overrightarrow {{n_1}} = \left( {{a_1};{b_1}}…

Continue Reading Khoảng cách và góc
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Phương trình đường tròn

1. Phương trình đường tròn – Phương trình đường tròn $\left( C \right)$ tâm \(I\left( {a;b} \right)\), bán kính $R$ là:\({(x – a)^2} + {(y…

Continue Reading Phương trình đường tròn
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn

1. Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn Cho đường tròn \(\left( C \right)\) có tâm \(O\), bán kính \(R\) và đường…

Continue Reading Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn
Posted in Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giải toán lớp 10

Elip

1. Định nghĩa Cho hai điểm cố định \({F_1},\,\,{F_2}\) với \({F_1}{F_2} = 2c\left( {c > 0} \right)\) và hằng số \(a > c\). Elip $(E)$…

Continue Reading Elip
Posted in Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giải toán lớp 10

Hypebol

1. Định nghĩa Cho hai điểm cố định \({F_1},\,\,{F_2}\) với \({F_1}{F_2} = 2c\left( {c > 0} \right)\) và hằng số \(a < c\). Hypebol là…

Continue Reading Hypebol