Khái niệm về mặt tròn xoay (mặt nón)

Dưới đây là các công thức tính diện tích hình nón, thể tích khối nón: Gọi \(r\) là bán kính đường tròn đáy, \(l\) là độ dài đường sinh, \(h\) là chiều cao hình nón, khi đó:

  • Diện tích xung quanh: \({S_{xq}} = \pi rl\)
  • Diện tích đáy (hình tròn): \({S_d} = \pi {r^2}\)
  • Diện tích toàn phần hình nón: \({S_{tp}} = {S_{xq}} + {S_d} = \pi rl + \pi {r^2}\)
  • Thể tích khối nón: \(V = \frac{1}{3}{S_d}.h = \frac{1}{3}\pi {r^2}h\)
Author: Cô Minh Anh