Khái niệm về mặt tròn xoay (mặt trụ)

Dưới đây là các công thức tính diện tích hình trụ và thể tích khối trụ: Cho hình trụ có chiều cao \(h\) và bán kính đáy \(r\), khi đó:

– Diện tích xung quanh hình trụ: \({S_{xq}} = 2\pi rh\)

– Diện tích đáy (hình tròn): \({S_d} = \pi {r^2}\)

– Diện tích toàn phần hình trụ: \({S_{tp}} = {S_{xq}} + 2{S_d} = 2\pi rh + 2\pi {r^2}\)

– Thể tích khối trụ: \(V = {S_d}.h = \pi {r^2}h\)

Author: Cô Minh Anh