Khái niệm về thể tích của khối đa diện (thể tích khối hộp)

1. Kiến thức cần nhớ

Thể tích khối hộp, khối lăng trụ

  • Thể tích khối hộp chữ nhật: \(V = abc\) với \(a,b,c\) là ba kích thước của hình hộp chữ nhật.
  • Thể tích khối lập phương cạnh \(a:V = {a^3}\).
  • Thể tích khối lăng trụ: \(V = S.h\) với \(S\) là diện tích đáy, \(h\) là chiều cao.

2. Một số dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính thể tích khối lăng trụ xiên

Phương pháp chung:

  • Bước 1: Xác định đường cao của lăng trụ và tính độ dài đường cao \(h\).
  • Bước 2: Tính diện tích đáy \(S\).
  • Bước 3: Tính thể tích khối lăng trụ bởi công thức \(V = Sh\).

Dạng 2: Tính thể tích khối lăng trụ đứng

Phương pháp:

  • Bước 1: Xác định diện tích đáy của lăng trụ.
  • Bước 2: Xác định chiều cao của lăng trụ (chính là độ dài cạnh bên của lăng trụ).
  • Bước 3: Tính thể tích của lăng trụ dựa vào công thức \(V = Sh\).
Author: Cô Minh Anh