Lũy thừa (số mũ hữu tỉ) – Định nghĩa và tính chất

1. Lũy thừa với số mũ nguyên

a) Định nghĩa:

 • Lũy thừa với số mũ nguyên dương \(a \in R:{a^n} = a.a…a\) (n thừa số a).
 • Lũy thừa với số mũ nguyên âm: \(a \ne 0:{a^{ – n}} = \frac{1}{{{a^n}}};{a^0} = 1\)
 • Lũy thừa với số mũ hữu tỉ: \(a > 0:{a^{\frac{m}{n}}} = \sqrt[n]{{{a^m}}}\left( {m,n \in Z,n \ge 2} \right)\)

b) Tính chất:

Cho \(a \ne 0,b \ne 0\) và \(m,n\) là các số nguyên, ta có:

 • \({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\)
 • \({a^m}:{a^n} = {a^{m – n}}\)
 • \({\left( {{a^m}} \right)^n} = {a^{mn}}\)
 • \({\left( {ab} \right)^n} = {a^n}{b^n}\)
 • \({\left( {\frac{a}{b}} \right)^n} = \frac{{{a^n}}}{{{b^n}}}\)
 • Với \(a > 1\) thì \({a^m} > {a^n} \Leftrightarrow m > n\)
 • Với \(0 < a < 1\) thì \({a^m} > {a^n} \Leftrightarrow m < n\)

Hệ quả:

 •  Với \(0 < a < b\) và m nguyên dương thì \({a^m} < {b^m}\).
 • Với \(0 < a < b\) và m nguyên âm thì \({a^m} > {b^m}\)
 • Với \(a < b,n\) là số tự nhiên lẻ thì \({a^n} < {b^n}\)
 • Với \(a > 0,b > 0,n\) là số nguyên khác 0 thì \({a^n} = {b^n} \Leftrightarrow a = b\).

2. Căn bậc n

a) Định nghĩa: Cho số thực b và số nguyên dương \(n\left( {n \ge 2} \right)\). Số a được gọi là căn bậc n của số b nếu \({a^n} = b\).

Từ định nghĩa suy ra:

– Với n lẻ và \(b \in R\) có duy nhất một căn bậc n của b, kí hiệu là \(\sqrt[n]{b}\).

– Với n chẵn và:

 • \(b < 0\) thì không tồn tại căn bậc n của b.
 • \(b = 0\) thì có một căn bậc n của b là 0.
 • \(b > 0\) thì có hai căn trái dấu là \( \pm \sqrt[n]{b}\)

– Căn bậc 1 của số a chính là a.

– Căn bậc n của số 0 là 0.

– Nếu n lẻ thì \(\sqrt[n]{{{a^n}}} = a\) ; nếu n chẵn thì \(\sqrt[n]{{{a^n}}} = \left| a \right|\) khi n chẵn.

b) Tính chất:

Với \(a \ge 0,b \ge 0,m,n\) nguyên dương, ta có:

 • \(\sqrt[n]{{ab}} = \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}\)
 • \(\sqrt[n]{{\frac{a}{b}}} = \frac{{\sqrt[n]{a}}}{{\sqrt[n]{b}}}\left( {b > 0} \right)\)
 • \(\sqrt[n]{{{a^p}}} = {\left( {\sqrt[n]{a}} \right)^p}\left( {a > 0} \right)\)
 • \(\sqrt[m]{{\sqrt[n]{a}}} = \sqrt[{mn}]{a}\)
 • \(\sqrt[n]{a} = \sqrt[{mn}]{{{a^m}}} (a>0) \)
Author: Cô Minh Anh