Bảng chia 2

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Bảng chia các số cho \(2\) và các bài toán đố liên quan.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính

– Muốn tính giá trị của phép chia, em cần nhẩm lại bảng chia vừa học hoặc nhẩm theo phép nhân.

Ví dụ: \(12:2 = ?\)

Ta nhẩm: \(2 \times 6 = 12\) nên \(12:2 = 6\)

Dạng 2: Toán đố

– Đọc và phân tích đề: Dạng toán cho biết giá trị của nhiều nhóm, số nhóm, biết giá trị mỗi nhóm là như nhau, yêu cầu tìm giá trị của mỗi nhóm.

– Tìm cách giải: Em lấy giá trị của nhiều nhóm đã cho chia cho số nhóm.

– Trình bày bài.

– Kiểm tra lại lời giải của bài toán và mở rộng bài toán (nếu có)

Ví dụ: Hai bạn nhỏ có \(10\) cái kẹo. Biết số kẹo của mỗi bạn đều bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo ?

Giải

Mỗi bạn có số cái kẹo là: \(10:2 = 5\) (cái)

Đáp số: \(5\) cái.

Author: Cô Minh Anh