Bảng chia 4

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

 Lập bảng chia \(4\) và các bài toán liên quan.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính chia một số cho ${\bf{4}}$

– Muốn tính giá trị của phép chia, em cần nhẩm lại bảng chia vừa học hoặc nhẩm theo phép nhân.

Ví dụ: \(12:4 = ?\)

Ta nhẩm: \(4 \times 3 = 12\) nên \(12:4 = 3\)

Dạng 2: Toán đố

– Đọc và phân tích đề: Dạng toán cho biết giá trị của nhiều nhóm, số nhóm và biết giá trị mỗi nhóm là như nhau, yêu cầu tìm giá trị của mỗi nhóm.

– Tìm cách giải: Em lấy giá trị của nhiều nhóm đã cho chia cho số nhóm.

– Trình bày bài.

– Kiểm tra lại lời giải của bài toán và mở rộng bài toán (nếu có)

Ví dụ: Bốn bạn nhỏ có \(16\) cái kẹo. Biết số kẹo của mỗi bạn đều bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo ?

Giải

Mỗi bạn có số cái kẹo là: \(16:4 = 4\) (cái)

Đáp số: \(4\) cái.

Dạng 3: Điền số vào bảng: Số bị chia, số chia và thương.

Điền vào bảng các giá trị thương còn thiếu bằng cách lấy số bị chia chia cho số chia.

Ví dụ:

Giải

Ta có: \(8:4 = 2\)

Số cần điền vào bảng là \(2\).

Author: Cô Minh Anh