Đơn vị, chục, trăm, nghìn

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Phân biệt các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn có trong một số.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Viết số từ hình ảnh các hàng cho trước.

Ví dụ: Viết số

Giải

Hình trên được viết thành số là \(600\)

Dạng 2: Đọc các số có 3 chữ số tròn trăm

Đọc lần lượt các hàng từ trái sang phải.

Ví dụ: Đọc số \(400\)

Số \(400\) đọc là “Bốn trăm.”

Dạng 3: Mối quan hệ giữa các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn.

Ghi nhớ: \(1\) nghìn \( = 10\) trăm

\(1\) trăm \( = 10\) chục

\(1\) chục \( = 10\) đơn vị

Ví dụ: \(5\) chục = ? đơn vị

Giải

Vì \(1\) chục \( = 10\) đơn vị nên \(5\) chục \( = 50\) đơn vị.

Author: Cô Minh Anh