Bảng nhân 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Lập bảng nhân 3 và ghi nhớ các giá trị có trong bảng nhân này.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính ${\bf{3}}$ nhân với một số.

Em thực hiện các phép cộng với các số hạng đều bằng \(3\) để tìm giá trị của phép nhân \(3\) với một số.

Ví dụ:

\(3 \times 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12\)

Vậy \(3 \times 4 = 12\)

Dạng 2: Toán đố

– Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị các số giống nhau, yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm.

– Tìm cách giải của bài toán:  Muốn tìm giá trị của một số nhóm, ta thường lấy giá trị của một số nhóm với số nhóm.

– Trình bày bài toán.

– Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

Ví dụ: Mỗi bạn có \(3\) cái kẹo. Năm bạn như vậy sẽ có bao nhiêu cái kẹo ?

Cách giải

Năm bạn như vậy có số cái kẹo là: \(3 \times 5 = 15\) (cái kẹo)

Đáp số: \(15\) cái kẹo.

Dạng 3: Đếm cách ${\bf{3}}$

Em cộng liên tiếp \(3\) đơn vị để hoàn thiện bảng đếm cách \(3\).

Author: Cô Minh Anh