Bảng nhân 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Lập và ghi nhớ bảng nhân ${\bf{5}}$.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính ${\bf{5}}$ nhân với một số

Em thực hiện các phép cộng các số \(5\) để tìm giá trị của phép nhân \(5\) với một số.

Ví dụ: \(5 \times 3 = 5 + 5 + 5 = 15\)

Vậy \(5 \times 3 = 15\)

Dạng 2: Toán đố

– Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị các số giống nhau, yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm.

– Tìm cách giải của bài toán:  Muốn tìm giá trị của một số nhóm, ta thường lấy giá trị của một nhóm nhân với số nhóm.

– Trình bày bài toán.

– Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

Ví dụ: Mỗi ngôi sao có\(5\) cánh. Sáu ngôi sao như vậy sẽ có mấy cánh ?

Cách giải:

Sáu ngôi sao như vậy có số cánh là: \(5 \times 6 = 30\) (cánh)

Đáp số: \(30\) cánh.

Dạng 3: Đếm cách ${\bf{5}}$ 

Em cộng liên tiếp \(5\) đơn vị để hoàn thiện bảng đếm cách \(5\).

Author: Cô Minh Anh