Lý thuyết Phép nhân

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Hiểu mối quan hệ giữa tổng của các số hạng giống nhau với phép nhân.

– Biết cách viết , đọc và tính kết quả của phép nhân.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân

– Xác định giá trị của từng số hạng.

– Xác định số lượng số hạng bằng nhau trong tổng cho trước.

– Lấy hai số vừa tìm được nhân với nhau.

Ví dụ:

\(2 + 2 + 2 + 2 = 2 \times 4\)

Dạng 2: Tính giá trị của phép nhân

– Em nhẩm theo phép cộng các số giống nhau để tìm được giá trị của phép nhân cần tìm.

Ví dụ:

\(2 \times 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8\)

Vậy \(2 \times 4 = 8\)

Dạng 3: Toán đố

– Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị các số giống nhau, yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm.

– Tìm cách giải của bài toán:  Muốn tìm giá trị của một số nhóm, ta thường lấy giá trị của một số hạng nhân với số nhóm.

– Trình bày bài toán.

– Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

Ví dụ: Mỗi con gà có \(2\) chân. Năm con gà như vậy sẽ có mấy chân ?

Cách giải

Năm con gà như vậy có số chân là: \(2 \times 5 = 10\) (chân)

Đáp số: \(10\) chân.

Author: Cô Minh Anh