Một phần ba

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Hiểu được khái niệm \(\frac{1}{3}\), nhận biết được hình ảnh và cách viết \(\frac{1}{3}\).

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Kiểm tra một hình đã được tô màu \(\frac{1}{3}\) hình hay chưa.

– Hình cho trước đã được chia thành \(3\) phần bằng nhau.

– Có \(1\) trong \(3\) phần như vậy được tô màu.

Đủ hai điều kiện trên thì kết luận hình đã cho được tô màu \(\frac{1}{3}\) hình.

Dạng 2: Tìm \(\frac{1}{3}\) số ô vuông cho trước.

– Đếm tổng số ô vuông

– Lấy tổng số ô chia cho \(3\); kết quả của phép chia đó là \(\frac{1}{3}\) của số ô vuông.

Dạng 3: Luyện tập bảng chia \(3\)

Nhẩm lại bảng chia \(3\) đã học để tìm giá trị của phép chia cho trước.

Author: Cô Minh Anh