Danh mục: Giải toán lớp 2

Chương 1: Ôn tập và bổ sung

 1. Ôn tập các số đến 100
 2. Số hạng – Tổng
 3. Đề-xi-mét
 4. Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

 1. Phép cộng có tổng bằng 10
 2. 26 + 4; 36 + 24
 3. 9 cộng với một số: 9 + 5
 4. 29 + 5
 5. 49 + 25
 6. 8 cộng với một số: 8 + 5
 7. 28 + 5
 8. 38 + 25
 9. Hình chữ nhật – Hình tứ giác
 10. Bài toán về nhiều hơn
 11. 7 cộng với một số: 7 + 5
 12. 47 + 5
 13. Lý thuyết 47 + 25
 14. Bài toán về ít hơn
 15. Ki-lô-gam
 16. 6 cộng với một số : 6 + 5
 17. 26 + 5
 18. 36 + 15
 19. Bảng cộng
 20. Phép cộng có tổng bằng 100
 21. Lít

Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

 1. Tìm một số hạng trong một tổng
 2. Số tròn chục trừ đi một số
 3. 11 trừ đi một số: 11 – 5
 4. 31 – 5
 5. 51 – 15
 6. 12 trừ đi một số
 7. 32 – 8
 8. 52 – 28
 9. Tìm số bị trừ
 10. 13 trừ đi một số : 13 – 5
 11. 33 – 5
 12. Lý thuyết 53 – 15
 13. 14 trừ đi một số: 14 – 8
 14. 34 – 8
 15. 54 – 18
 16. 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
 17. 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 19
 18. 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29
 19. Bảng trừ
 20. 100 trừ đi một số
 21. Tìm số trừ
 22. Đường thẳng
 23. Ngày, giờ
 24. Ngày, tháng

Chương 4: Ôn tập

 1. Ôn tập về phép cộng và phép trừ học kì 1
 2. Ôn tập về hình học học kì 1
 3. Ôn tập về đo lường học kì 1
 4. Ôn tập về giải toán học kì 1

Chương 5: Phép nhân và phép chia

 1. Tổng của nhiều số
 2. Lý thuyết Phép nhân
 3. Thừa số – Tích
 4. Bảng nhân 2
 5. Bảng nhân 3
 6. Bảng nhân 4
 7. Bảng nhân 5
 8. Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc
 9. Phép chia
 10. Bảng chia 2
 11. Một phần hai
 12. Số bị chia – Số chia – Thương
 13. Bảng chia 3
 14. Một phần ba
 15. Tìm một thừa số của phép nhân
 16. Bảng chia 4
 17. Một phần tư
 18. Bảng chia 5
 19. Một phần năm
 20. Giờ, phút – Thực hành xem đồng hồ
 21. Tìm số bị chia
 22. Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác
 23. Số 1 trong phép nhân và phép chia
 24. Số 0 trong phép nhân và phép chia.Số 0 trong phép nhân và phép chia

Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

 1. Đơn vị, chục, trăm, nghìn
 2. So sánh các số tròn trăm
 3. Các số tròn chục từ 110 đến 200
 4. Các số từ 101 đến 110
 5. Các số từ 111 đến 200
 6. Các số có ba chữ số
 7. So sánh các số có ba chữ số
 8. Mét
 9. Ki-lô-mét
 10. Mi-li-mét
 11. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
 12. Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
 13. Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

26 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính các số cùng hàng được đặt thẳng cột với nhau….

Continue Reading 26 + 5
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

36 + 15

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Đặt tính rồi tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện phép cộng…

Continue Reading 36 + 15
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Bảng cộng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Em ôn lại cách thực hiện phép cộng \(9,8,7,6\) với một số trong các bài đã học. II. CÁC DẠNG…

Continue Reading Bảng cộng
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Phép cộng có tổng bằng 100

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Đặt tính rồi tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện phép cộng:…

Continue Reading Phép cộng có tổng bằng 100
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Lít

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Đọc và viết số lượng lít – Đọc số và thêm đơn vị lít….

Continue Reading Lít
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Tìm một số hạng trong một tổng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1:Tìm x – Muốn tìm số hạng chưa biết trong một tổng, ta lấy tổng…

Continue Reading Tìm một số hạng trong một tổng
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Số tròn chục trừ đi một số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện phép trừ lần lượt từ…

Continue Reading Số tròn chục trừ đi một số
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

11 trừ đi một số: 11 – 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện phép trừ lần lượt từ…

Continue Reading 11 trừ đi một số: 11 – 5
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

31 – 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện phép trừ lần lượt từ…

Continue Reading 31 – 5
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

51 – 15

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính thẳng hàng. – Thực hiện phép trừ lần lượt từ…

Continue Reading 51 – 15