Danh mục: Giải toán lớp 2

Chương 1: Ôn tập và bổ sung

 1. Ôn tập các số đến 100
 2. Số hạng – Tổng
 3. Đề-xi-mét
 4. Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

 1. Phép cộng có tổng bằng 10
 2. 26 + 4; 36 + 24
 3. 9 cộng với một số: 9 + 5
 4. 29 + 5
 5. 49 + 25
 6. 8 cộng với một số: 8 + 5
 7. 28 + 5
 8. 38 + 25
 9. Hình chữ nhật – Hình tứ giác
 10. Bài toán về nhiều hơn
 11. 7 cộng với một số: 7 + 5
 12. 47 + 5
 13. Lý thuyết 47 + 25
 14. Bài toán về ít hơn
 15. Ki-lô-gam
 16. 6 cộng với một số : 6 + 5
 17. 26 + 5
 18. 36 + 15
 19. Bảng cộng
 20. Phép cộng có tổng bằng 100
 21. Lít

Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

 1. Tìm một số hạng trong một tổng
 2. Số tròn chục trừ đi một số
 3. 11 trừ đi một số: 11 – 5
 4. 31 – 5
 5. 51 – 15
 6. 12 trừ đi một số
 7. 32 – 8
 8. 52 – 28
 9. Tìm số bị trừ
 10. 13 trừ đi một số : 13 – 5
 11. 33 – 5
 12. Lý thuyết 53 – 15
 13. 14 trừ đi một số: 14 – 8
 14. 34 – 8
 15. 54 – 18
 16. 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
 17. 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 19
 18. 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29
 19. Bảng trừ
 20. 100 trừ đi một số
 21. Tìm số trừ
 22. Đường thẳng
 23. Ngày, giờ
 24. Ngày, tháng

Chương 4: Ôn tập

 1. Ôn tập về phép cộng và phép trừ học kì 1
 2. Ôn tập về hình học học kì 1
 3. Ôn tập về đo lường học kì 1
 4. Ôn tập về giải toán học kì 1

Chương 5: Phép nhân và phép chia

 1. Tổng của nhiều số
 2. Lý thuyết Phép nhân
 3. Thừa số – Tích
 4. Bảng nhân 2
 5. Bảng nhân 3
 6. Bảng nhân 4
 7. Bảng nhân 5
 8. Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc
 9. Phép chia
 10. Bảng chia 2
 11. Một phần hai
 12. Số bị chia – Số chia – Thương
 13. Bảng chia 3
 14. Một phần ba
 15. Tìm một thừa số của phép nhân
 16. Bảng chia 4
 17. Một phần tư
 18. Bảng chia 5
 19. Một phần năm
 20. Giờ, phút – Thực hành xem đồng hồ
 21. Tìm số bị chia
 22. Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác
 23. Số 1 trong phép nhân và phép chia
 24. Số 0 trong phép nhân và phép chia.Số 0 trong phép nhân và phép chia

Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

 1. Đơn vị, chục, trăm, nghìn
 2. So sánh các số tròn trăm
 3. Các số tròn chục từ 110 đến 200
 4. Các số từ 101 đến 110
 5. Các số từ 111 đến 200
 6. Các số có ba chữ số
 7. So sánh các số có ba chữ số
 8. Mét
 9. Ki-lô-mét
 10. Mi-li-mét
 11. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
 12. Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
 13. Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Các số từ 101 đến 110

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Thứ tự các số từ \(101\) đến \(110\); – Cách đọc và viết các số đó; so sánh giá…

Continue Reading Các số từ 101 đến 110
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Các số từ 111 đến 200

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Đếm theo thứ tự , đọc, viết và cách so sánh các số từ \(111\) đến \(200\). II. CÁC DẠNG…

Continue Reading Các số từ 111 đến 200
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Các số có ba chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị; cách đọc và viết số có ba chữ số. II. CÁC DẠNG TOÁN…

Continue Reading Các số có ba chữ số
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

So sánh các số có ba chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách so sánh các số có ba chữ số. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào…

Continue Reading So sánh các số có ba chữ số
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Mét

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đơn vị đo độ dài mét, kí hiệu và độ lớn của mét, mối quan hệ của mét với…

Continue Reading Mét
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Ki-lô-mét

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đơn vị đo độ dài ki-lô-mét, kí hiệu và độ lớn của ki-lô-mét, mối quan hệ của ki-lô-mét với…

Continue Reading Ki-lô-mét
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Mi-li-mét

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đơn vị đo độ dài mi-li-mét, kí hiệu và độ lớn của mi-li-mét, mối quan hệ của mi-li-mét với…

Continue Reading Mi-li-mét
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Viết số thành tổng các trăm, chục đơn vị và ngược lại. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Viết số…

Continue Reading Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách đặt tính và tính theo cột dọc của phép cộng các số có ba chữ số. II. CÁC DẠNG…

Continue Reading Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách đặt tính và tính theo cột dọc của phép trừ (không nhớ) các số có ba chữ số. II….

Continue Reading Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000