Các số có 5 chữ số. Số 100000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Ghi nhớ các hàng của một số có năm chữ số: Chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị.

– Số ${\bf{100}}\,{\bf{000}}$ bằng ${\bf{10}}$ nhóm ${\bf{10}}{\rm{ }}{\bf{000}}$

Ví dụ:

Số gồm $5$ chục nghìn, ${\bf{1}}$ nghìn, ${\bf{3}}$ trăm, ${\bf{2}}$ chục, ${\bf{4}}$ đơn vị.

– Viết là: $51324$.

– Đọc là: Năm mươi mốt nghìn ba trăm hai mươi tư.

– Viết số thành tổng: $51\,324 = 50\,000 + 1000 + 300 + 20 + 4$

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Viết số

– Cho các chữ số trong mỗi hàng: Hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị; yêu cầu viết thành số.

– Cách làm:

+) Viết liền các chữ số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải là: Hàng chục nghìn, nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

+) Hàng nào thiếu sẽ được viết bằng chữ số \(0\).

Dạng 2: Đọc số

Đọc theo thứ tự lần lượt từ hàng chục nghìn về hàng đơn vị.

Ví dụ: Viết vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau:

Giải

Dạng 3: Điền số theo thứ tự.

– Các số liên tiếp cách nhau một đơn vị.

-Số liền trước và liền sau của một số thì lần lượt kém hoặc hơn số đó một đơn vị.

– Các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục liên tiếp lần lượt hơn kém nhau một nghìn, một trăm hoặc $10$ đơn vị.

Dạng 4: Viết số thành tổng.

Phân tích số có $5$ chữ số đã cho thành tổng các hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị.

Dạng 5: Các số đặc biệt.

-Số lớn nhất có $5$ chữ số là $99999$

– Số bé nhất có $5$ chữ số là: $10000$

– Số chẵn lớn nhất có $5$ chữ số là: $99998$…

Author: Cô Minh Anh