Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cách thực hiện phép chia một số có bốn chữ số cho số có một chữ số: Thực hiện lấy từng chữ số của số bị chia, chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính

– Đặt tính

– Áp dụng đúng thứ tự thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số và thực hiện phép chia để tìm kết quả.

Dạng 2: Toán đố

– Đọc và phân tích đề.

– Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số, ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau.

– Trình bày lời giải và kiểm tra lại kết quả.

Dạng 3: Tính giá trị biểu thức

– Nếu biểu thức có phép nhân, chia, cộng, trừ thì ta thực hiện nhân, chia trước, cộng, trừ sau.

– Biểu thức chỉ có chứa phép nhân hoặc phép chia thì em thực hiện từ trái sang phải.

Dạng 4: Tìm x

+ Trong phép nhân, muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số kia.

+ Trong một phép chia, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Dạng 5: So sánh, sắp xếp theo thứ tự

– Tính giá trị biểu thức (Dạng 3)

– So sánh các giá trị vừa tìm được rồi sắp xếp theo yêu cầu.

Author: Cô Minh Anh