Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cách thực hiện phép chia một số có hai chữ số cho số có một chữ số.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính

Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, đặt số đúng vị trí của số bị chia, số chia, thương.

Bước 2: Thực hiện phép chia.

Dạng 2: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bước 1: Đọc và phân tích đề bài, xác định số đã cho, số cần tìm và dạng toán

Bước 2: Tìm cách giải cho bài toán.

– Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số thì ta lấy số đó chia cho số phần.

Bước 3: Trình bày lời giải.

Bước 4: Kiểm tra cách trình bày và kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Một bao gạo nặng \(45kg\), người bán hàng lấy ra \(\frac{1}{5}\) bao gạo đó.Hỏi người đó đã lấy ra bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

– Phân tích đề và tìm cách giải:

Muốn tìm \(\frac{1}{5}\) bao gạo bằng bao nhiêu ki-lô-gam thì cần lấy khối lượng bao gạo đã cho chia cho \(5\)

Giải:

Người bán hàng đã lấy ra số ki-lô-gam gạo là:

\(45:5 = 9\left( {kg} \right)\)

Đáp số: \(9kg\)

Dạng 3: Phép chia có dư.

– Trong phép chia, số dư luôn có giá trị nhỏ hơn số chia.

– Muốn đưa một phép chia có dư về phép chia hết thì ta thường:

+) Giảm số bị chia số đơn vị bằng đúng số dư.

+) Tăng số dư số đơn vị để bằng đúng số chia.

– Toán đố về phép chia có dư

Ví dụ:

a) Để \(31\) chia hết cho \(4\) thì số bị chia cần bớt đi bao nhiêu đơn vị ?

b) Có \(31\) học sinh, mỗi ghế xếp được \(4\) học sinh. Cần chuẩn bị bao nhiêu nghế như vậy để đủ chỗ ngồi cho số học sinh trên ?

Giải:

a) Vì \(31:4 = 7\) (dư \(3\) ) nên để phép chia hết thì cần bớt số bị chia \(3\) đơn vị.

b) Vì \(31:4 = 7\) (dư \(3\) ), nếu chỉ có \(7\) ghế thì còn thừa \(3\) học sinh nên cần thêm một ghế nữa.

Cần chuẩn bị số ghế là:

\(7 + 1 = 8\) (ghế)

Author: Cô Minh Anh