Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Điểm ở giữa: Điểm nằm giữa hai điểm thẳng hàng.

– Trung điểm của đoạn thẳng: Là điểm nằm chính giữa của hai điểm thẳng hàng.

Ví dụ:

+ Điểm ở giữa:

A, O, B là ba điểm thẳng hàng, O là điểm ở giữa hai điểm A và B.

Trung điểm của đoạn thẳng:

– M là điểm nằm giữa hai điểm A và B.

– Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng MB: \(AM = MB = 4 cm\).

M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định điểm nằm giữa hai điểm.

– Kiểm tra ba điểm có thẳng hàng hay không?

– Xác định điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Dạng 2: Xác định trung điểm của một đoạn thẳng.

– Kiểm tra một điểm có ở giữa hai điểm đã cho hay chưa?

– Kiểm tra độ dài các đoạn thẳng có bằng nhau hay không.

Dạng 3: Tìm độ dài các đoạn thẳng liên quan đến trung điểm.

Khi M là trung điểm của AB thì AM = MB

Author: Cô Minh Anh