Diện tích hình chữ nhật

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Hình chữ nhật ABCD có: $4 \times 3 = 12\,$(ô vuông)

Diện tích của mỗi ô vuông là $1\,c{m^2}$

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: $4 \times 3 = 12\,\left( {c{m^2}} \right)$

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

Ví dụ: Tính diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài $9\,cm$ và chiều rộng $4\,cm$.

Bài giải

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

$9 \times 4 = 36\left( {c{m^2}} \right)$

Đáp số: $36\,c{m^2}$

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính diện tích của hình chữ nhật.

– Tìm chiều dài và chiều rộng.

– Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

Dạng 2: Tính diện tích của các hình gồm nhiều hình chữ nhật.

– Xác định hình đã cho gồm các hình chữ nhật nhỏ hơn nào.

– Tìm diện tích của các hình chữ nhật nhỏ.

– Diện tích của hình cần tìm bằng tổng diện tích của các hình chữ nhật nhỏ hơn vừa tìm được.

Dạng 3: Tìm chiều dài hoặc chiều rộng khi biết diện tích và một cạnh.

– Muốn tìm độ dài của cạnh còn thiếu ta lấy diện tích chia cho độ dài cạnh đã biết.

Ví dụ: Một hình chữ nhật có diện tích là \(15c{m^2}\). Tìm chiều rộng của hình chữ nhật đó biết chiều dài là \(5cm\).

Giải

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: \(15:5 = 3\left( {cm} \right)\)

Đáp số: \(3cm\)

Author: Cô Minh Anh