Hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ


– Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là tứ giác có $4$ góc vuông, có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh

ngắn bằng nhau.

Độ dài cạnh dài gọi là chiều dài, độ dài cạnh ngắn là chiều rộng.

– Cách tính chu vi của hình chữ nhật:

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với $2$.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định hình cho trước có phải là hình chữ nhật hay không ?

– Cần kiểm tra $4$ góc vuông của hình đã cho.

– Kiểm tra độ dài hai cạnh dài và hai cạnh ngắn.

Nếu đủ các điều kiện tứ giác có $4$ góc vuông, có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau thì tứ giác đó là hình chữ nhật.

Ví dụ: Cho hình tứ giác sau:


Tứ giác MNPQ có:

+ $4$ góc đỉnh M, N, P, Q là các góc vuông.

+ $4$ cạnh gồm: Chiều dài MN = PQ; chiều rộng MQ = NP

Vậy tứ giác MNPQ là một hình chữ nhật.

Dạng 2: Cách tính chu vi của hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với $2$.

Ví dụ: Tìm chu vi của hình chữ nhật ABCD


Chu vi của hình chữ nhật ABCD là: $6 + 3 + 6 + 3\, = \,18\,(cm)$

Hoặc

$(6 + 3) \times 2 = 18\,(cm)$

Dạng 3: So sánh chu vi của các hình.

– Tính chu vi của mỗi hình.

– So sánh chu vi của các hình khi cùng một đơn vị đo độ dài.

Dạng 4: Biết chu vi và chiều dài hoặc chiều rộng. Tìm độ dài cạnh còn thiếu.

– Tìm nửa chu vi (Tổng chiều dài và chiều rộng)

– Tìm cạnh còn thiếu bằng cách lấy nửa chu vi trừ đi độ dài cạnh đã biết.

Ví dụ: Một bức tranh hình chữ nhật có chu vi bằng \(12m\), chiều dài là \(4m\). Chiều rộng của bức tranh đó là ?

Giải

Nửa chu vi của bức tranh đó là: \(12:2 = 6(m)\)

Chiều rộng của bức tranh đó là:  \(6 – 4 = 2\left( m \right)\)

Đáp số: \(2m\)

Author: Cô Minh Anh