Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính

– Đặt tính

– Thực hiện phép tính theo quy tắc đã học.

Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức

+ Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc cộng, trừ thì thực hiện từ trái sang phải.

+Biểu thức có phép nhân và phép toán cộng/trừ thì thực hiện phép nhân trước rồi mới thực hiện các phép toán cộng/trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

Dạng 3: Tìm x

– Muốn tìm số hạng còn thiếu ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

– Muốn tìm số bị trừ chưa biết ta lấy hiệu cộng với số trừ.

– Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.

– Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

– Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.

– Muốn tìm số chia chưa biết ta lấy số bị chia chia cho thương.

Dạng 4: Tính nhanh

– Cách tính nhẩm với các số tròn chục nghìn, tròn nghìn…

– Tính nhanh với các số tròn chục.

Dạng 5: Hoàn thành phép tính

Tìm các chữ số thích hợp để hoàn thiện phép tính.

– Phép cộng, phép trừ: Thực hiện tìm các số còn thiếu theo thứ tự từ phải sang trái ( từ hàng đơn vị đến các hàng kế tiếp)

– Phép nhân, chia: Thực hiện tìm các chữ số còn thiếu theo thứ tự từ trái sang phải. ( từ hàng lớn nhất về hàng đơn vị)

Dạng 6: Toán đố

– Đọc và phân tích đề bài;

– Lưu ý cách giải một số dạng toán như tìm một trong các phần bằng nhau của một số; gấp một số lên nhiều lần…

– Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Author: Cô Minh Anh