Ôn tập về đại lượng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đổi đơn vị độ dài

– Thứ tự các đơn vị đo trong bảng đơn vị đo độ dài.

– Các đơn vị liền nhau luôn hơn kém nhau $10$ lần.

* Bảng đơn vị đo độ dài:

Dạng 2: Đọc khối lượng của một vật

– Quan sát cân và các quả cân để từ đó tính được khối lượng của vật.

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo.

– Đổi các đơn vị đo về cùng một đơn vị.

– So sánh các số có đơn vị đo tương tự cách so sánh các số trong phạm vi \(100\,000\)

Dạng 4: Tính khoảng thời gian trôi qua

– Tính số phút và số giờ đã thay đổi giữa hai khoảng thời gian cho trước.

Dạng 5: Tìm tiền thừa khi thanh toán mua sắm.

– Tìm số tiền mà em đã tiêu.

– Tìm số tiền thừa bằng cách lấy số tiền em trả trừ số tiền em đã tiêu.

Author: Cô Minh Anh