So sánh các số trong phạm vi 100000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1) Trong hai số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

Ví dụ: $999 < 1000$

Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn

Ví dụ: $10\,000 > 9999$

2) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải

Ví dụ: $9001 > 8999$ vì chữ số hàng nghìn có $9 > 8$

$1234 < 1254$ vì các chữ số hàng nghìn đều là $1$, các chữ số hàng trăm đều là $2$ nhưng chữ số hàng chục có $3 < 5$.

3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.

Ví dụ: $9999 = 9999$

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào ô trống

– So sánh giá trị của các số

– Điền dấu >,< hoặc = vào ô trống hoặc dấu chấm.

Dạng 2: Tìm số lớn nhất hoặc bé nhất trong một dãy số.

– So sánh các số trong một dãy

– Chọn số có giá trị bé nhất hoặc lớn nhất theo yêu cầu.

Dạng 3: Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.

– So sánh các số trong một dãy.

– Sắp xếp các số theo thứ tự.

Author: Cô Minh Anh