Tiền Việt Nam

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Ghi nhớ hình ảnh và giá trị của các tờ tiền \(10\,000;\,20\,000;\,50\,000\,;\,100\,000\) đồng.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính tiền

– Cho các loại tiền trong ví, em tính tổng giá trị của tất cả các đồng tiền.

– Đơn vị của tiền Việt Nam là đồng.

Dạng 2: So sánh

– Tính tổng giá trị của mỗi vế hoặc tổng giá trị của các đồ vật.

– So sánh tương tự với cách so sánh các số có năm chữ số.

Dạng 3: Tìm tiền thừa

-Tìm số tiền mà em đã tiêu.

– Tìm số tiền thừa bằng cách lấy số tiền em trả trừ số tiền em đã tiêu.

Dạng 4: Bài toán rút về đơn vị liên quan đến tiền Việt Nam

– Tìm giá tiền của một đồ vật

– Tính giá tiền của số đồ vật mà đề bài yêu cầu.

Author: Cô Minh Anh