Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ

1. Biểu thức có chứa hai chữ

Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được … con cá. Em câu được … con cá. Cả hai anh em câu được … con cá.

Số cá câu được có thể là:


$\;a + b$ là biểu thức có chứa hai chữ.

– Nếu $a = 3$ và $b = 2$ thì $a + b = 3 + 2 = 5\,\,;{\rm{ }}5$ là một giá trị của biểu thức $\;a + b$.

– Nếu $a = 4$ và $b = 4$ thì $a + b = 4 + 0 = 4\,;{\rm{ 4}}$ là một giá trị của biểu thức $\;a + b$.

– Nếu $a = 0$ và $b = 1$ thì $a + b = 0 + 1 = 1\,\,;{\rm{ 1}}$ là một giá trị của biểu thức $\;a + b$.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức $\;a + b$ .

2. Biểu thức có chứa ba chữ

Ví dụ: An, Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được … con cá. Bình câu được … con cá, Cường câu được … con cá. Cả ba người câu được … con cá.

Số cá câu được có thể là:


$\;a + b + c$ là biểu thức có ba chữ.

– Nếu $a = 2;{\rm{ }}b = 3$ và $c = 4$ thì $a + b + c = 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9$ ;

$9$ là một giá trị của biểu thức $\;a + b + c$.

– Nếu $a = 5;{\rm{ }}b = 1$ và $c = 0$ thì $a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6$ ;

$6$ là một giá trị của biểu thức $\;a + b + c$.

– Nếu $a = 1;{\rm{ }}b = 0$ và $c = 2$ thì $a + b + c = 1 + 0 + 2 = 1 + 2 = 3$ ;

$3$ là một giá trị của biểu thức $\;a + b + c$.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức $\;a + b + c$.

– Biểu thức có chứa hai chữ bao gồm số, dấu tính và hai chữ.

– Biểu thức có chứa ba chữ bao gồm số, dấu tính và ba chữ.

– Mỗi lần thay chữ bằng số ta tìm được một giá trị của biểu thức ban đầu.

Author: Cô Minh Anh