Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó

Bài toán: Biết \(\frac{2}{3}\) số cam trong rổ là \(8\) quả cam. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả cam?


Nhận xét:

a) \(\frac{1}{3}\) số cam trong rổ là:  \(8:2 = 4\) (quả)

Số cam trong rổ là:  \(4 \times 3 = 12\) (quả)

b) Ta có thể tìm số cam trong rổ như sau:

\(8:2 \times 3 = 12\) (quả )

Bài giải

Số cam trong rổ là: \(8:2 \times 3 = 12\) (quả )

Đáp số: \(12\) quả cam.

Muốn tìm một số biết \(\frac{2}{3}\) của số đó là \(8\) ta lấy \(8\) chia cho \(2\) rồi nhân với \(3\).

Chú ý:  Coi số cam trong rổ là \(1\) đơn vị. Theo đề bài ta có \(\frac{2}{3}\) số cam trong rổ là \(8\) quả cam. Do đó, để tìm số cam trong rổ ta có thể lấy \(8\) chia cho \(\frac{2}{3}\).

Ta có lời giải như sau:

Số cam trong rổ là: \(8:\frac{2}{3} = 12\) (quả)

Đáp số: \(12\) quả cam.

Khi làm bài ta có thể làm một trong hai cách đã cho.

Author: Cô Minh Anh