Đề-xi-mét vuông. Mét vuông

1. Đề-xi-mét vuông

Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị: đề-xi-mét vuông.

Đề-xi-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài $1dm$.

Đề-xi-mét vuông viết tắt là \(d{m^2}\).


Ta thấy hình vuông $1\;d{m^2}\;$ gồm $100$ hình vuông $1c{m^2}$.

$1d{m^2}\; = 100c{m^2}$

2. Mét vuông

Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị: mét vuông.

Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài $1m$ .

Mét vuông viết tắt là \({m^2}\).


Ta thấy hình vuông $1\,{m^2}\;$ gồm $100$ hình vuông $1\,d{m^2}$.

$1{m^2}\; = 100d{m^2}$

Author: Cô Minh Anh