Giới thiệu tỉ số

Ví dụ 1: Một đội xe tải có \(5\) xe tải và \(7\) xe khách.


Ta nói:

  • Tỉ số của số xe tải và số xe khách là \(5:7\) hay \(\frac{5}{7}\).
  • Tỉ số này cho biết số xe tải bằng \(\frac{5}{7}\) số xe khách.
  • Tỉ số của số xe khách và số xe tải là \(7:5\) hay \(\frac{7}{5}\)
  • Tỉ số này cho biết số xe khách bằng \(\frac{7}{5}\) số xe tải.

Ví dụ 2:

Tỉ số của \(a\) và \(b\) là \(a:b\) hay \(\frac{a}{b}\) (\(b\) khác \(0\)).

Author: Cô Minh Anh