Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số

1. Hàng và lớp

Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị.

Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn.

2. So sánh các số có nhiều chữ số

Ví dụ 1: So sánh \(99\,\,578\) và \(100\,\,000\).

Số \(99\,\,578\) có ít chữ số hơn số \(100\,\,000\) nên \(99\,\,578\, < \,\,100\,\,000\), hay \(\,100\,\,000\,\, > \,\,99\,\,578\).

Ví dụ 2: So sánh \(693\,\,251\) và \(693\,\,500\).

Hai số này có số chữ số bằng nhau.

Các chữ số hàng trăm nghìn đều bằng \(6\), hàng chục nghìn đều bằng \(9\), hàng nghìn đều bằng \(3\).

Đến hàng trăm có \(2 < 5\).

Vậy: \(693\,\,251\,\, < \,\,693\,\,500\), hay \(693\,\,500\,\, > \,\,693\,\,251\).

Author: Cô Minh Anh