Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Ví dụ 1: \(1324 \times 20 = ?\)

Ta có thể tính như sau:


Ta đặt tính rồi tính như sau:


\(1324 \times 20 = 26480\)

Ví dụ 2: \(230 \times 70 = ?\)

Ta có thể chuyển thành nhân một số với $100$ như sau:


Ta đặt tính rồi tính như sau:


\(230 \times 70 = 16100\).

Author: Cô Minh Anh