Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số:

Số lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\, 2\)

Số bé \(=\) (Tổng \(–\) Hiệu) \(:\, 2\)

Ví dụ: Tổng của hai số là \(88\). Hiệu của hai số đó là \(14\). Tìm hai số đó

Bài giải

Cách 1:

Số lớn là:\((88 + 14):2 = 51\)

Số bé là: \(88 – 51 = 37\)

Cách 1:

Số bé là: \((88 – 14):2 = 37\)

Số lớn là:\(88 – 37 = 51\)

Đáp số:

Số lớn: \(51\) ;

Số bé: \(37\).

Author: Cô Minh Anh