Danh mục: Giải toán lớp 4

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

 1. Biểu thức có chứa một chữ
 2. Các số có sáu chữ số
 3. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số
 4. Triệu và lớp triệu
 5. Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
 6. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
 7. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng
 8. Giây, thế kỉ
 9. Tìm số trung bình cộng
 10. Biểu đồ

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

 1. Phép cộng
 2. Phép trừ
 3. Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ
 4. Tính chất giao hoán của phép cộng
 5. Tính chất kết hợp của phép cộng
 6. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 7. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 8. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song
 9. Nhân với số có một chữ số
 10. Tính chất giao hoán của phép nhân
 11. Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, …
 12. Tính chất kết hợp của phép nhân
 13. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
 14. Đề-xi-mét vuông. Mét vuông
 15. Nhân một số với một tổng
 16. Nhân một số với một hiệu
 17. Nhân với số có hai chữ số
 18. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
 19. Nhân với số có ba chữ số
 20. Chia một tổng cho một số
 21. Chia cho số có một chữ số
 22. Chia một số cho một tích
 23. Chia một tích cho một số
 24. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
 25. Chia cho số có hai chữ số
 26. Chia cho số có ba chữ số

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

 1. Dấu hiệu chia hết cho 2
 2. Dấu hiệu chia hết cho 5
 3. Dấu hiệu chia hết cho 9
 4. Dấu hiệu chia hết cho 3
 5. Ki-lô-mét vuông
 6. Hình bình hành – Diện tích hình bình hành

Chương 4: Phân số – các phép tính với phân số. hình thoi

 1. Phân số
 2. Phân số và phép chia số tự nhiên
 3. Phân số bằng nhau. Rút gọn phân số
 4. Quy đồng mẫu số các phân số
 5. So sánh hai phân số
 6. Phép cộng phân số
 7. Phép trừ phân số
 8. Phép nhân phân số
 9. Phép chia phân số
 10. Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm giá trị phân số của một số
 11. Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó
 12. Hình thoi – Diện tích hình thoi

Chương 5: Tỉ số – một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

 1. Giới thiệu tỉ số
 2. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 3. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 4. Tỉ lệ bản đồ – Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Chương 6: Ôn tập

 1. Ôn tập về số tự nhiên
 2. Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số
 3. Ôn tập về đại lượng
 4. Ôn tập về hình học
 5. Ôn tập về tìm số trung bình cộng
 6. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 7. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Phép cộng

1.  Phép cộng hai số tự nhiên Quy tắc: Muốn cộng hai số tự nhiên ta có thể làm như sau: – Viết số hạng này…

Continue Reading Phép cộng
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Phép trừ

1. Phép cộng hai số tự nhiên Quy tắc: Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau: – Viết số hạng này…

Continue Reading Phép trừ
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ

1. Biểu thức có chứa hai chữ Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được … con cá. Em câu được … con…

Continue Reading Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Tính chất giao hoán của phép cộng

So sánh giá trị của hai biểu thức $a + b$ và $b + a$ trong bảng sau: Ta thấy giá trị của  $a +…

Continue Reading Tính chất giao hoán của phép cộng
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Tính chất kết hợp của phép cộng

So sánh giá trị của hai biểu thức $\left( {a + b} \right) + c$ và $a + \left( {b + c} \right)$ trong bảng…

Continue Reading Tính chất kết hợp của phép cộng
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài toán: Tổng của hai số là \(70\). Hiệu của hai số đó là \(10\). Tìm hai số đó. Cách thứ nhất: Bài giải Hai lần…

Continue Reading Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Nhân với số có một chữ số

Ví dụ 1: \(241324 \times 2 = ?\) Vậy: \(241324 \times 2 = 482648\). Ví dụ 2: \(136204 \times 4 = ?\) Vậy: \(136204 \times…

Continue Reading Nhân với số có một chữ số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Tính chất giao hoán của phép nhân

a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: $7 \times 5$ và $5 \times 7$ Ta có: $7 \times 5 = 35$…

Continue Reading Tính chất giao hoán của phép nhân