Danh mục: Giải toán lớp 4

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

 1. Biểu thức có chứa một chữ
 2. Các số có sáu chữ số
 3. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số
 4. Triệu và lớp triệu
 5. Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
 6. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
 7. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng
 8. Giây, thế kỉ
 9. Tìm số trung bình cộng
 10. Biểu đồ

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

 1. Phép cộng
 2. Phép trừ
 3. Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ
 4. Tính chất giao hoán của phép cộng
 5. Tính chất kết hợp của phép cộng
 6. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 7. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 8. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song
 9. Nhân với số có một chữ số
 10. Tính chất giao hoán của phép nhân
 11. Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, …
 12. Tính chất kết hợp của phép nhân
 13. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
 14. Đề-xi-mét vuông. Mét vuông
 15. Nhân một số với một tổng
 16. Nhân một số với một hiệu
 17. Nhân với số có hai chữ số
 18. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
 19. Nhân với số có ba chữ số
 20. Chia một tổng cho một số
 21. Chia cho số có một chữ số
 22. Chia một số cho một tích
 23. Chia một tích cho một số
 24. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
 25. Chia cho số có hai chữ số
 26. Chia cho số có ba chữ số

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

 1. Dấu hiệu chia hết cho 2
 2. Dấu hiệu chia hết cho 5
 3. Dấu hiệu chia hết cho 9
 4. Dấu hiệu chia hết cho 3
 5. Ki-lô-mét vuông
 6. Hình bình hành – Diện tích hình bình hành

Chương 4: Phân số – các phép tính với phân số. hình thoi

 1. Phân số
 2. Phân số và phép chia số tự nhiên
 3. Phân số bằng nhau. Rút gọn phân số
 4. Quy đồng mẫu số các phân số
 5. So sánh hai phân số
 6. Phép cộng phân số
 7. Phép trừ phân số
 8. Phép nhân phân số
 9. Phép chia phân số
 10. Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm giá trị phân số của một số
 11. Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó
 12. Hình thoi – Diện tích hình thoi

Chương 5: Tỉ số – một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

 1. Giới thiệu tỉ số
 2. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 3. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 4. Tỉ lệ bản đồ – Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Chương 6: Ôn tập

 1. Ôn tập về số tự nhiên
 2. Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số
 3. Ôn tập về đại lượng
 4. Ôn tập về hình học
 5. Ôn tập về tìm số trung bình cộng
 6. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 7. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, …

1.  Nhân với \(10\). Chia cho \(10\). a) $35 \times 10 = ?$ $35 \times 10 = 10 \times 35$ $ = {\rm{ }}1$ chục…

Continue Reading Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, …
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Tính chất kết hợp của phép nhân

a) Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức: $(2 \times 3) \times 4$ và $2 \times (3 \times 4)$ Ta có:  $(2…

Continue Reading Tính chất kết hợp của phép nhân
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Ví dụ 1: \(1324 \times 20 = ?\) Ta có thể tính như sau: Ta đặt tính rồi tính như sau: \(1324 \times 20 =…

Continue Reading Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Đề-xi-mét vuông. Mét vuông

1. Đề-xi-mét vuông Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị: đề-xi-mét vuông. Đề-xi-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài $1dm$….

Continue Reading Đề-xi-mét vuông. Mét vuông
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Nhân một số với một tổng

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: $4 \times (3 + 5)$ và \(4 \times 3 + 4 \times 5\) Ta có:…

Continue Reading Nhân một số với một tổng
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Nhân một số với một hiệu

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: \(3 \times (7 – 5)\) và \(3 \times 7 – 3 \times 5\) Ta có:…

Continue Reading Nhân một số với một hiệu
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Nhân với số có hai chữ số

Ví dụ: \(36 \times 23 = ?\) a) Ta có thể tính như sau: $\begin{array}{*{20}{l}}{36 \times 23\;\, = \,\,\,36 \times (20 + 3)}\\{\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;= {\rm{…

Continue Reading Nhân với số có hai chữ số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Ví dụ 1:  $27 \times 11 = ?$ Đặt tính và tính: $\begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,\,\, \times \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{27}\\{11\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,\,\,\,27\,}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,27\,\,\,\,\,\,\,}\\\hline{\,\,\,\,297}\end{array}\,\,\,$ Hai tích riêng đều bằng $27$. Khi cộng hai tích…

Continue Reading Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Nhân với số có ba chữ số

Ví dụ 1: \(164 \times 123 = ?\) a) Ta có thể tính như sau: b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau:…

Continue Reading Nhân với số có ba chữ số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Chia một tổng cho một số

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: $\left( {35 + 21} \right):7$ và $35:7 + 21:7$ Ta có: $\left( {35 + 21}…

Continue Reading Chia một tổng cho một số